Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

0
240

Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to określenie, jak dużo jednostek waluty krajowej należy wydać, by nabyć jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżka wartości pieniądza konkretnego państwa, w odwołaniu do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, z racji tego że czyni ona wytworzone przez nich artykuły tańszymi za granicą. Rezultaty dewaluacji są krótkie, gdyż mają wpływ na podniesienie inflacji (drożeć będą dobra importowane). Do tego dewaluacja przeprowadzona w jednym państwie, skłania inne kraje, będące najważniejszymi partnerami handlowymi, do wykonania dewaluacji w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości produktów oraz usług, które da się zakupić za określoną kwotę. Zazwyczaj jest ona efektem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja skutkuje zmniejszeniem kursu danej waluty w stosunku do innych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie wartości produktu albo uslugi. Definicja używana głównie w stosunku do wzrostu ceny waluty lokalnej do waluty obcej w przypadku ruchomych kursów walut (jest on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest nierzadko skutkiem deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza przyrost wartości waluty krajowej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji jest wzrost siły nabywczej waluty lokalnej, zmniejszenie wydatków obsługi zadłużenia międzynarodowego a także osłabienie presji inflacyjnej na skutek spadku ofert cenowych dóbr zagranicznych. Przykre skutki aprecjacji to głównie pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych i wzrost kosztów realizacji prac w odniesieniu do wartości pracy w innych krajach.Efektem przeciwnym do aprecjacji będzie deprecjacja.